Planhigion & Coed

4000 coed ar gyfer 2016

Eleni yw'r drydedd flwyddyn ein cynllun plannu coed pum mlynedd yma yn Permaculture Eden, gyda hyn blynyddoedd phlannu wneud rydym wedi ychwanegu yn awr 11000 coed at ein 5 tirwedd hectar. Mae yna nifer o resymau am y plannu coed nid lleiaf yw is-adran o ein tir i mewn i barseli llai, pan gyrhaeddom y tir ei rannu mewn i ddim ond tri parseli mawr gyda dau gwrychoedd sydd wedi tyfu'n wyllt iawn eu gwahanu. Rydym yn symud tuag 32 parseli llawer llai i gyd gwahanu gyda gwrychoedd â choed mawr ar bellteroedd priodol er mwyn caniatáu digon o dreiddio ysgafn ar gyfer y gwrych i dyfu'n dda.

Mae'r rhestr isod yn y rhestr hon flynyddoedd brynu o Fairplant yn yr Iseldiroedd, Byddwn yn hynod yn eu argymell i unrhyw un sy'n ystyried prynu symiau mawr o blanhigion.

20 Acer campestre (Maple Field)
200 Alnus cordata (Alder Eidaleg)
100 Alnus incana (Grey Alder)
30 Berberis thunbergii (Barberry Siapaneaidd)
10 papyrifera Betula (bedw papur)
100 Castanwydd melys (Sweat Chestnut)
30 Corylus avellana (Hazel)
20 Corylus colurna (Hazel)
3.000 Crataegus monogyna (Hawthorn)
20 Fagus ffurf cwrs. 'Atropunicea’ (Beech)
30 rhamnoides Hippophae (cyffredin môr-helygen)
50 Malus s. 'Bittenfelder’ (Afal seidr)
50 Pyrus com. 'Kirchensaller’ (Gellyg gwyllt)
10 Quercus Cerris (Oak)
10 palustris Quercus (Oak)
10 Quercus petraea (Oak)
10 Quercus rubra (Oak)
100 opulus Viburnum (ysgaw'r gors, crampbark)
20 sylvestris Pinus (pinwydd yr Alban)
50 Malus d. 'M 9’ (stoc gwraidd afal)
50 Malus d. 'MM 106’ (stoc gwraidd afal)

Y brif rywogaeth gwrych yn Crataegus monogyna (Hawthorn) mae hyn yn blanhigyn pigog sy'n tyfu'n gyflym sy'n gwneud rhwystrau cadw stoc trwchus da ar ôl pedair neu bum mlynedd o dwf. Y drydedd neu'r bedwaredd flwyddyn ar ôl plannu y byddant wedi cyrraedd tua dau fetr o uchder, ar y pwynt hwn bydd yr holl goed a llwyni llai yn osodwyd gan adael y coed mwy i barhau â'u patrwm twf arferol. dim ond hyn Fairplant blwyddyn mwy o faint 50 / 60cm blanhigion i gynnig i ni ar 15 centimes fesul planhigyn yn y blynyddoedd dilynol, byddwn yn prynu planhigion mwy o faint, y ddwy flynedd flaenorol rydym yn prynu 30 / 40cm planhigion yn 10 centimes fesul planhigyn y 5 gwahaniaeth centime yn werth y buddsoddiad. Dyma ychydig o luniau o hyn blynyddoedd plannu

DSCF1540 DSCF1536

y Alnus (Eidaleg gwern a Grey Alder) yn cael eu hychwanegu at y gwrych fel planhigion cymorth, ag mewn perthynas â microbau pridd y maent yn sefydlogi nitrogen. Mae'r gwartheg a defaid yn hoffi bwyta'r “gwern Eidaleg” gan ei wneud yn atodiad mawr i'r porthiant ar gyfer da byw, bwyta planhigion dail hefyd yn annog y coed at hunan trim eu gwreiddiau gollwng y nodiwlau nitrogen i'r pridd gan wneud nitrogen sydd ar gael i'r planhigion eraill gerllaw gan gynnwys y glaswelltau.

Y sativa Castanea (Sweat Chestnut) yn cael ei ychwanegu ar gyfer ei dail fel porthiant da byw a ei gynhyrchu cnau, sydd yn doreithiog yn y maes hwn o Ffrainc. Mae'r cnau yn ffynhonnell anhygoel o faeth trwy gydol yr hydref ac i mewn i'r gaeaf ar gyfer pobl a da byw fel ei gilydd. Gall y cnau hefyd yn cael eu pealed a'u cadw mewn jariau am nifer o flynyddoedd ar ôl sterileiddio. Heb anghofio'r cnau hefyd yn ffynhonnell werthfawr o fwyd ar gyfer bywyd gwyllt, a blodau yn ffynhonnell wych o baill ar gyfer yr holl gwenyn, gan gynnwys ein rhai ni.

Mae'r Malus s. 'Bittenfelder’ (Afal seidr) ei ychwanegu yn benodol ar gyfer ei doreth o ffrwythau fel coeden aeddfed bydd yn sefyll deuddeg metr o uchder ac yn cynhyrchu mwy na phedwar cant o kilo o afalau i'w bwyta fel safleoedd ar hap ar gyfer da byw neu eu casglu a thrawsnewid mewn i seidr a seidr afal finegr.

Mae'r com Pyrus. 'Kirchensaller’ (Gellyg gwyllt) ei ychwanegu yn benodol ar gyfer ei doreth o ffrwythau fel coeden aeddfed bydd yn sefyll deuddeg metr o uchder ac yn gallu cynhyrchu hyd at bedwar cant o kilo o gellyg i gael eu bwyta fel safleoedd ar hap ar gyfer da byw neu eu casglu a thrawsnewid mewn i seidr neu sudd.

Mae'r Corylus avellana a colurna (Hazel) mae'r rhain yn cael eu hychwanegu ar gyfer eu cnau, ddau mathau cynhyrchu cnau mawr maint masnachol ac unwaith aeddfed gallai pob coeden yn cynhyrchu deg neu fwy o kilo o gnau bob coeden y flwyddyn. Er ein bod yn disgwyl i rannu'r rhain gyda da byw a bywyd gwyllt y dylem fod yn gallu defnyddio rhai o'r cynhyrchiant fel cnwd arian parod.

Y Cerris Quercus, palustris, petraea a rubra (Oak) i gyd yn ychwanegol ar gyfer y ddau eu dail a chnau fel porthiant da byw, bydd eu cnau hefyd yn cael eu casglu i gael eu bwydo i foch. Gall y cnau hefyd yn cael eu prosesu ar gyfer eu bwyta gan bobl ac hefyd yn ffynhonnell dda o fwyd bywyd gwyllt. Rydym wedi dewis sawl amrywiaeth ar gyfer y ddau bio-amrywiaeth a diddordeb wrth i bob un yn dangos gwahanol arddangosfeydd lliw yr hydref ac mae'r dail pob un yn siâp a chysgod o gwyrdd gwahanol, harddwch hefyd yn un o swyddogaethau o natur.

Y Berberis thunbergii (Barberry Siapaneaidd) wedi cael ei ychwanegu at amrywiaeth a bwyd i fywyd gwyllt yr aeron yn fwytadwy i bobl ond yn y gwrychoedd y maent yn cael eu dewis ar gyfer bywyd gwyllt.

Mae'r rhamnoides Hippophae (cyffredin môr-helygen) wedi cael ei ddewis am lawer o resymau, bydd yn dal ei thir fel rhan o'r rhwystr da byw, mae hefyd yn gweithio gyda microbau pridd at atgyweiria nitrogen, ac mae'n cynhyrchu symiau toreithiog o aeron ar gyfer y ddau bwyta gan bobl a bywyd gwyllt.

Y opulus Viburnum (ysgaw'r gors, crampbark) wedi cael ei ddewis am lawer o resymau, bydd yn dal ei thir fel rhan o'r rhwystr da byw, mae'n cynhyrchu symiau toreithiog o aeron ar gyfer y ddau bwyta gan bobl a bywyd gwyllt. Ar gyfer pobl rhaid ei goginio os ydych yn dymuno i fwyta swm sylweddol.

Y campestre Acer (Maple Field) wedi cael ei ddewis ar gyfer ei dail fel porthiant da byw, ond ni fydd yn cael ei gydnabod am ei anrhegion mawreddog drwy gydol y flwyddyn, ei bach pum ddail seren pigfain yn hardd yn eu gogoniant yr haf ac wedyn yn trin godidog gan eu bod yn troi at pantone o liwiau yn yr hydref, hyd yn oed y sgerbwd gaeaf Field Maples rywsut dal hardd.

Mae'r sylvestris Pinus (pinwydd yr Alban) wedi cael ei ddewis am fwy nag un rheswm, ei siâp ar hap mawreddog yn werth ei le ei ben ei hun ond mae ei dail bytholwyrdd hefyd yn fwytadwy ar gyfer gwartheg ei gwneud yn fwyd gaeaf bendigedig, mae hefyd yn gweithio gyda microbau pridd at atgyweiria nitrogen.

Y papyrifera Betula (bedw papur) yn cael ei ychwanegu ar gyfer cynhyrchu sudd yn y dyfodol i wneud surop a gwin, bioamrywiaeth hychwanegu ac nid lleiaf ei harddwch drwy gydol y flwyddyn.

Mae'r MM106 Malus ac M9 wedi cael eu defnyddio i impiad mathau treftadaeth o afalau ar y MM106 bydd yn cynhyrchu coed yn ddigon mawr ar gyfer eu cynnwys yn y gwrychoedd a phadogau defaid.

Rydym hefyd wedi casglu coed hunan hadu o amgylch ein safle yn enwedig yr ardd goedwig ac yn eu hychwanegu at y gwrychoedd yn cynnwys Ddraenen Wen, Ash, Acacia, eginblanhigion Apple, ceirios adar, Criafol a Oak

Dyma ychydig o luniau o'r plannu o ddwy flynedd yn ôl y rhain eu plannu gan ddefnyddio 30 / 40cm blanhigion ddraenen wen sydd bellach dros fetr uchel a dim ond yn dod i mewn i'r dail ar gyfer eleni.

DSCF1543 DSCF1543

Mae pob un o'r elfennau hyn o fewn y gwrych yn werth ei le ond mae'r gwrych yn ei gyfanrwydd yn werth llawer mwy na chyfanswm ei rannau. Bydd y gwrych yn is arafu'r gwynt-cyflymder ar lefel y llawr trwy gydol y flwyddyn, gan helpu da byw gwarchod eu ynni ar gyfer cynhyrchu cig a llaeth. Bydd y gwrych taflu cysgod isel rhywle o fewn pob parsel drwy'r dydd hir amddiffyn y da byw a'r glaswellt o'r ganol dydd cryf a haul yn hwyr gyda'r nos. Bydd y coed o fewn y gwrych yn darparu bwyd gwerthfawr a blociau mawr erioed yn symud o gysgod ar gyfer da byw a glaswellt. Bydd gwreiddiau'r holl blanhigion yn helpu'r treiddio o ddŵr i mewn i'r pridd ddyfnach ac yn ddyfnach bob blwyddyn yn helpu i ymladd o sychder yn yr haf, Bydd y camau gweithredu mecanyddol a chemegol y gwreiddiau yn helpu i ryddhau maetholion gwerthfawr gan y cydrannau creigiog yr is bridd. Bydd y corff pob un o'r planhigion a'r coed hyn atafaelu carbon o'r atmosffer, Bydd y swm o dal a storio carbon yn codi bob pen bob blwyddyn ar gyfer yr hanner can mlynedd nesaf neu fwy. Bydd yr hydref yn gweld y rhan fwyaf o'r dail yn disgyn o'r coed a llwyni i'r ddaear lle maent yn tyfu a'r we pridd bywyd a fydd atafaelu y cyrff pydru y dail i mewn i'r ddaear fel carbon, bydd y mater organig yn y pridd yn codi cynyddu'r capasiti priddoedd i gadw dŵr ymhellach. Yr ewyllys cylch bywyd y pridd y maetholion trwy myrddiwn o greaduriaid sy'n byw o fewn y pridd i ddychwelyd y maetholion o fewn y ddeilen sbwriel yn ôl i'r pridd ar ffurf y gall y planhigion adamsugno pan fyddant yn deffro yn y gwanwyn. Bydd y cylch bywyd y pridd yn mynd ymlaen ac yn gwella bob blwyddyn.

Bydd y gwrych yn dod yn gartref i lawer o greaduriaid wrth iddo dyfu darparu deunyddiau adeiladu, ffyrdd, amddiffyn, a bwyd. Bydd y rhain creaduriaid mewn maetholion cylch yn dychwelyd yn ôl i'w gwesteiwyr, yn dod â hadau o ardaloedd eraill yn y fferm a thu hwnt i gynyddu amrywiaeth, yn y pen draw byddant yn dychwelyd eu cyrff eu hunain at y gwrych felly hyd yn oed eu bod yn ail-amsugno gan y gwrych.

Er bod ein buddsoddiad o arian ac adnoddau amser i brynu, planhigion a gosod gwrychoedd hyn yn arwyddocaol felly hefyd y ffurflenni. Dros y blynyddoedd, bydd y buddsoddiad ariannol yn cael ei dalu yn ôl degau o weithiau dros mewn porthiant anifeiliaid a ffrwythau a chnau ar gyfer ein defnydd neu ei werthu. Bydd yr amser yn cael ei ad-dalu ar ôl y pum mlynedd symudiad cyntaf o anifeiliaid o amgylch y fferm yn llawer cyflymach o un badog i'r nesaf, bydd ond angen y gwartheg i weld y giât agored cyntaf i wybod ble i fynd i nesaf ar ôl godro ddwy bore a gyda'r nos. Bydd yr adnoddau a ddefnyddir i amddiffyn y gwrychoedd ifanc aildyfu gyda'r gwrych ei hun ac eithrio ychydig bach o ffensys gwifren trydan a fydd yn bris bach i'w dalu am gannoedd o flynyddoedd o well cynhyrchiant ac atafaelu carbon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d blogwyr fel hyn:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ecocampi/public_html/permacultureeden.com/wp-includes/functions.php on line 5309